Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová si po nástupe do funkcie určila základné priority pre svoju činnosť na obdobie rokov 2012 - 2013 a zároveň určila špecializované tímy, ktoré zabezpečujú ich plnenie:

1. Zbytočné prieťahy v súdnom konaní

Zbytočné prieťahy v súdnom konaní sú na Slovensku dlhodobým problémom a právo občanov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov už dlhé roky patrí k najčastejšie porušovaným právam. Kancelária verejného ochrancu práv preštudovala a vyhodnotila približne 400 podnetov od občanov, ktorí sa na ňu v súvislosti so zbytočnými prieťahmi v súdnom konaní obrátili v rokoch 2008 až 2011.

Výsledkom je Správa verejnej ochrankyne práv o zbytočných prieťahoch v súdnom konaní (jej úplné znenie si môžete prečítať TU), ktorú Jana Dubovcová predstavila verejnosti 6. novembra 2012. Správa obsahuje aj systémové opatrenia a konkrétne kroky, ktoré verejná ochrankyňa práv začala realizovať.

2. Porovnanie zákonnej úpravy a reálnej praxe v oblasti sociálno-právnej ochrany detí

Kancelária verejného ochrancu práv na začiatku októbra 2012 spustila celoplošný dotazníkový prieskum o sociálno-právnej ochrane detí, v rámci ktorého chcela verejná ochrankyňa práv získať nielen všeobecné poznatky o činnosti orgánov sociálnoprávnej ochrany, no špeciálne sa zaoberala ich pôsobnosťou v oblasti starostlivosti o deti vo vzťahu k vykonávaniu funkcie kolízneho opatrovníka a vo vzťahu k náhradnej výchove.

Výsledkom je Správa o podmienkach činnosti orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (jej úplné znenie si môžete prečítať TU), ktorá komplexne hodnotí stav, v ako sa dnes nachádza sociálnoprávna ochrana detí na Slovensku.

3. Poskytovanie pomoci maloletým deťom slovenských občanov, ktoré sa ocitli v cudzine bez starostlivosti rodičov

Opakujúce sa prípady maloletých detí, ktoré sa v cudzine ocitli bez starostlivosti rodičov, viedli Kanceláriu verejnej ochrankyne práv k tomu, aby si z Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže vyžiadala všetky spisy týkajúce sa tejto oblasti.
Po dôkladnom preskúmaní 95-tich spisov verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová 28. novembra  2012 zverejnila nielen najdôležitejšie zistenia a pochybenia zodpovedných orgánov verejnej správy, ale aj svoje návrhy opatrení, ktoré majú zamedziť porušovaniu práv detí.

Tie sú zhrnuté v „Správe verejnej ochrankyne práv o ochrane práv maloletých detí občanov SR, ktoré sa v cudzine ocitli bez starostlivosti rodičov“ (jej úplné znenie si môžete prečítať TU), ktorú Jana Dubovcová následne predloží aj príslušným orgánom verejnej správy.

4. Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová začala z vlastnej iniciatívy konanie na prešetrenie činnosti a postupu orgánov verejnej správy a verejnej moci v prípade nevyplácania miezd zamestnancom obchodnej spoločnosti SLOTEX Fashion s.r.o. vo Vranove nad Topľou.

Kancelária verejného ochrancu práv preskúmala postupy nasledujúcich orgánov verejnej správy: Inšpektorát práce v Prešove; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou; Daňový úrad v Prešove, pobočka Vranov nad Topľou; Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou.

Kompletné závery konania dnes verejná ochrankyňa práv zverejnila vo svojej
"Správe o výsledku prieskumu činností orgánov verejnej správy a verejnej moci"
(jej úplné znenie si môžete prečítať TU)
.