Správa z tlačovej konferencie pri príležitosti 3.výročia kreovania inštitútu verejného ochrancu práv v Slovenskej republike

21.03.2005

Pri príležitosti 3.výročia kreovania inštitútu verejného ochrancu práv v Slovenskej republike sa dňa 21. marca 2005 konala tlačová konferencia doc. JUDr. Pavla Kandráča, CSc., verejného ochrancu práv.

Témy tlačovej konferencie boli:
1/ Tri roky pôsobenia verejného ochrancu práv v SR.
2/ Výrazný nárast počtu preukázaných porušení základných práv a slobôd.
3/ Preukázané prípady porušení základných práv a slobôd.

Verejný ochranca práv informoval zástupcov médií o 6 408 doručených podnetoch. Počet podnetov fyzických a právnických osôb doručených v uplynulom roku / celkom 2 667 / dokazuje zvyšujúci sa záujem o činnosť verejného ochrancu práv pri ochrane základných práv a slobôd. Kancelárii verejného ochrancu práv sa podarilo vybaviť celkom 5 639 podnetov /88%-ná vybavenosť podnetov/.

Verejný ochranca práv upozornil na  zvýšenie počtu preukázaných porušení základných práv a slobôd. Celkom verejný ochranca práv preukázal v  156 prípadoch porušenie Ústavy SR. (V prvom roku činnosti boli preukázané 4 porušenia základných práv a slobôd, v druhom roku činnosti 21 porušení základných práv a slobôd). Za obdobie uplynulého roka sa verejnému ochrancovi práv podarilo preukázať ďalších 131 prípadov porušenia základných práv a slobôd zaručených Ústavou Slovenskej republiky.)
Z celkového počtu 156 porušení základných práva slobôd v  135 prípadoch išlo o zbytočné prieťahy v konaní v rozpore s článkom 48 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky. Najčastejšie dochádza k zbytočným prieťahom v konaní a rozhodovaní súdov. Vo viacerých prípadoch boli zbytočné prieťahy preukázané v konaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, správach katastra, mestských a obecných úradov, i na ministerstve. Opakovane dochádzalo k zbytočným prieťahom v konaní na okresných úradoch, po ktorých zrušení zbytočné prieťahy v tej istej veci opätovne vo viacerých prípadoch pokračovali aj na obvodných úradoch či úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Množia sa prípady zbytočných prieťahov v konaní Sociálnej poisťovne – ústredia.
Osobitne sa verejný ochranca práv venoval zisteným porušeniam práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, práva na informácie, práva na slobodu pobytu a  práva na ochranu zdravia. Uviedol konkrétne prípady porušenia základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe Sociálnou poisťovňou - ústredie, ktorá nesprávnym posúdením skutočného stavu veci zamietla nárok na vdovský dôchodok či neoprávnene zastavila vyplácanie invalidného dôchodku. Porušenie práva na informácie garantovaného článkom 26 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky preukázal verejný ochranca práv v konaní starostov obcí, v jednom prípade neposkytovaním informácií v štátnom jazyku, v druhom prípade vo veci požadovania informácií o skládke odpadu, čím starosta obce súčasne porušil aj právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a  o príčinách a následkoch tohto stavu podľa článku 45 Ústavy Slovenskej republiky. Konaním starostu obce došlo aj k porušeniu slobodu pobytu podľa článku 23 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky, a to odmietnutím udeliť trvalý pobyt v obci. Porušenie práva na ochranu zdravia podľa článku 40 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky verejný ochranca práv zistil v prípade umiestnenia odsúdeného nefajčiara vo výkone trestu odňatia slobody medzi fajčiarov.

Verejný ochranca práv poukázal aj na nutnosť zvyšovať právne vedomie verejnosti i úradníkov orgánov verejnej správy. Kancelária verejného ochrancu práv nad rámec zákona o verejnom ochrancovi práv a  z  vlastnej iniciatívy verejného ochrancu práv poskytuje právne rady a usmernenia vo svojom sídle v Bratislave a v ôsmych pôsobiskách na území Slovenska. Celkovo bolo nad rámec zákonných povinností poskytnutých 9 156 právnych rád a usmernení. Z toho len v uplynulom roku 6 189.

Novinári sa zaujímali aj o stanovisko verejného ochrancu práv k maturitnej skúške a spôsobu zverejňovania registrov zväzkov ŠtB. Verejný ochranca práv informoval prítomných novinárov o stretnutí so zástupcom petičného výboru, ktorý dal podnet na zmenu vyhlášky Ministerstva školstva SR o ukončení štúdia na stredných školách, ktorého informoval o svojom stanovisku, že vo veci nejde o porušenie základného práva na vzdelanie zaručeného Ústavou SR, napriek tomu požiadal vo veci o stanovisko ministra školstva. K zverejňovaniu registroch zväzkov ŠtB verejný ochranca práv vyslovil svoje stanovisko, že by sa v nich nemal uvádzať dátum narodenia. Na verejného ochrancu práv sa obrátil s podnetom občan, ktorý bol evidovaný v registroch zväzkov a namieta porušenie ochrany svojich osobných údajov zverejnením dátumu narodenia.

V Bratislave 21.03.2005
Zobraziť všetky