Jednou z priorít verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej na roky 2012-2013, ktoré si vytýčila po svojom nástupe do funkcie, bolo aj porovnanie zákonnej úpravy a reálnej praxe v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí.

Kancelária verejného ochrancu práv ešte v októbri 2012 spustila celoplošný dotazníkový prieskum, v rámci ktorého chcela verejná ochrankyňa práv získať nielen všeobecné poznatky o činnosti orgánov sociálnoprávnej ochrany, no špeciálne sa zaoberala ich pôsobnosťou v oblasti starostlivosti o deti vo vzťahu k vykonávaniu funkcie kolízneho opatrovníka a vo vzťahu k náhradnej výchove.

Výsledkom je Správa o podmienkach činnosti orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (jej úplné znenie si môžete prečítať TU), ktorá komplexne hodnotí stav, v ako sa dnes nachádza sociálnoprávna ochrana detí na Slovensku.