Správa o činnosti verejného ochrancu práv na programe výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

27.04.2010

Dňa 27. apríla 2010 o 12.00 hod. na  svojej 66. schôdzi mal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien prerokovať Správu o činnosti verejného ochrancu práv za uplynulý rok činnosti. Uvedený materiál prišiel na schôdzu výboru odôvodniť verejný ochranca práv Pavel Kandráč, ktorý chcel členov výboru upozorniť najmä na preukázané porušenia základných práv a slobôd fyzických a  právnických osôb,  nedostatky v činnosti orgánov verejnej správy v jeho pôsobnosti a predstaví aj svoje návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Zamerať sa chcel aj na  iniciatívu vo vzťahu k legislatívnemu procesu a v nadväznosti na Uznesenie č. 135 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre  ľudské práva, národnosti a postavenie žien z 30. apríla 2008 (ktorým gesčný výbor verejného ochrancu práv okrem iného súhlasil s rozšírením pôsobnosti verejného ochrancu práv tak, aby chránil všetky práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb) opätovne zdôrazniť, že je pripravený na rozšírenie svojej pôsobnosti na celú „maladministráciu”, t. j. na všetky prípady, v ktorých sa nerešpektuje princíp dobrej správy a jej zásady pri konaní, rozhodovaní a nečinnosti orgánov verejnej správy, v zmysle práva na dobrú správu, tak ako ho ustanovuje aj Charta základných práv Európskej únie a Lisabonská zmluva. V súvislosti s úlohou a odporúčaním uznesenia vlády SR č. 94/2009 k návrhu Národného akčného plánu pre deti na roky 2009 – 2012, záverečnými pripomienkami Výboru OSN pre práva detí k druhej periodickej správe Slovenskej republiky zo dňa 8. júna 2007 a blížiacim sa termínom prípravy tretej periodickej správy pre Výbor OSN pre práva detí, verejný ochranca práv chcel poslancom výboru zdôrazniť aj pripravenosť Kancelárie verejného ochrancu práv plniť úlohy nezávislého mechanizmu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa. 
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien však nebol dňa 27. apríla 2010 uznášaniaschopný.
Zobraziť všetky