Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na základe svojej doterajšej činnosti
a zistení zadefinovala aktuálne odborné otázky a priority
pre svoju činnosť na rok 2020

1. Prieskum na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru pri vybavovaní žiadateľov

Verejná ochrankyňa práv preskúmala proces vybavovania žiadostí na všetkých oddeleniach cudzineckej polície na Slovensku. Z jej zistení vyplynulo, že oddelenia disponujú slabou vybavenosťou komunikácie v cudzích jazykoch, nedostatočným personálnym obsadením a materiálnym vybavením a čelia nedostatkom nového elektronického objednávacieho systému.

Na základe prieskumu odporučila Úradu hraničnej a cudzineckej polície a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prijať opatrenia, ktoré umožnia cudzineckej polícii fungovať efektívnejšie a spravodlivejšie vo vzťahu k žiadateľom a žiadateľkám tak, aby boli rešpektované ich základné práva a princípy dobrej verejnej správy.

Správa z prieskumu na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru pri vybavovaní žiadateľov

Skrátená verzia správy je dostupná:

Reakcie dotknutých orgánov na navrhované opatrenia:

Úrad hraničnej a cudzineckej polície (list)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (list)

Prezídium Policajného zboru (list)