Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na základe svojej doterajšej činnosti
a zistení zadefinovala aktuálne odborné otázky a priority
pre svoju činnosť na rok 2019

1. Systém kontroly v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová už od vstupu do úradu prezentovala otázku starostlivosti o seniorov na Slovensku ako jednu zo svojich priorít. Rozhodla sa preto v rokoch 2017 a 2018 vykonať celoslovenský prieskum zameraný na úroveň kontroly dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov.

Z prieskumu vyplynulo, že v porovnaní s počtom zariadení je počet kontrol neprimerane nízky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ich v priemere ročne vykonalo 8, vyššie územné celky 90 a obce 120, čo je vzhľadom na počet sledovaných zariadení (756) nedostatočné.

Správa z prieskumu systému kontroly v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov

Správa (výber zistení a odporúčaní) je dostupná aj v skrátenej verzii