Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na základe svojej doterajšej činnosti
a zistení zadefinovala aktuálne odborné otázky a priority
pre svoju činnosť na rok 2019

1. Systém kontroly v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová už od vstupu do úradu prezentovala otázku starostlivosti o seniorov na Slovensku ako jednu zo svojich priorít. Rozhodla sa preto v rokoch 2017 a 2018 vykonať celoslovenský prieskum zameraný na úroveň kontroly dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov.

Z prieskumu vyplynulo, že v porovnaní s počtom zariadení je počet kontrol neprimerane nízky. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ich v priemere ročne vykonalo 8, vyššie územné celky 90 a obce 120, čo je vzhľadom na počet sledovaných zariadení (756) nedostatočné.

Správa z prieskumu systému kontroly v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov 

Správa (výber zistení a odporúčaní) v skrátenej verzii

2. Prieskum dodržiavania základných práv a slobôd v procese vnútroštátnych osvojení na Slovensku

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová zrealizovala prieskum systému adopcií, aby zistila, do akej miery sa v procese osvojenia zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Preskúmala aktuálnu legislatívu a postupy jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré popri súdoch zohrávajú v priebehu osvojení významnú úlohu.

Na základe výsledkov prieskumu vidí ombudsmanka priestor na zlepšenie systému predovšetkým v potrebe zmeny vnímania adopcie ako procesu hľadania rodiny pre dieťa a nie naopak.

Správa z prieskumu dodržiavania základných práv a slobôd v procese vnútroštátnych osvojení na Slovensku 

Aká je cesta k adopcii dieťaťa na Slovensku? (infografika)

3. Prieskum v teréne zameraný na dodržiavanie ľudských práv v zariadeniach pre seniorov

Kancelária verejného ochrancu práv v roku 2019 vykonala šesť terénnych návštev v zariadeniach pre seniorov. Cieľom bolo zistiť možné nedostatky a odhaliť problémové oblasti, v ktorých môže dochádzať k porušovaniu základných práv seniorov v týchto zariadeniach.

V súhrnnej správe z prieskumu sú zosumarizované zistenia podľa skúmaných oblastí ako aj odporúčania a príklady dobrej praxe. Z návštev v zariadeniach sú k dispozícii protokoly.

Súhrnná prieskumná správa z návštev v zariadeniach pre seniorov

Protokoly z návštev v jednotlivých zariadeniach (.pdf)

1. Správa z návštevy zariadenia v Stupave

2. Správa z návštevy zariadenia v Borskom Mikuláši 

3. Správa z návštevy zariadenia vo Veľkých Kostoľanoch

4. Správa z návštevy zariadenia v Santovke 

5. Správa z návštevy zariadenia v Hriňovej

6. Správa z návštevy zariadenia v Poproči