Spoločné prehlásenie ombudsmanov Vyšehradskej skupiny: Ľudské práva pre každého

07.09.2017

My, signatári tohto spoločného prehlásenia, konajúce v rámci svojich zákonných kompetencií, znovu pozvrdzujeme základné ciele a princípy spolupráce vyšehradských štátov, medzi ktoré patrí budovanie demokratického a právneho štátu, ktorý rešpektuje a ochraňuje ľudské práva, základné slobody a dôstojnosť každého človeka.

Tieto ciele sa v priebehu rokov existencie spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej skupiny stali základnými hodnotami týchto štátov. Ako verejní ochrancovia práv sa cítime byť povinní dohliadať na dodržiavanie týchto princípov, pretože sú základným kameňom demokracie, slobody a prosperity spoločnosti.

Spolupráca štátov Vyšehradskej skupiny bola ustanovená ako spoločenstvo, v ktorom sa podieľajúce štáty vzájomne podporujú v rešpektovaní vyššie uvedených hodnôt. Tento "sľub" ale nemá byť dosahovaný iba vládami a ministerstvami, ale rovnako ostatnými štátnymi inštitúciami, na ktorým potom stojí, aby v rámci svojho mandátu a právomocí našli svoju vlastnú cestu k podpore vzájomnej spolupráce. Verejní ochrancovia práv vyšehradských krajín organizujú každoročné stretnutie už štrnásť rokov. Ombudsmani boli vždy považovaní za "advokátov" ľudí, a to všetkých ľudí bez rozdielov; skutočné hájenie práv a slobôd, predovšetkým tých najzraniteľnejších, sa však nemusí vždy stretávať s pochopením či podporou verejnosti. Považujeme za jeden zo základných kameňov demokratického a právneho štátu, aby ombudsmani tuto úlohu mohli plniť, bez toho, aby to pre nich znamenalo riziko obmedzenia ich právomocí alebo akúkoľvek inú formu prenasledovania.

Preto zdôrazňujeme dôležitosť nezávislého a silného ombudsmana, ktorý vždy sledoval hlavné ciele svojej inštitúcie a snažil sa, v rámci svojich možností, ich naplňovať, teda chrániť každého proti zneužitiu verejnej moci alebo inému zlému zaobchádzaniu zo strany štátnych orgánov a presadzovať a chrániť ľudské práva a základné slobody.

Sledujúc tieto ciele chceme, ako ombudsmani krajín Vyšehradskej skupiny, ako podporovať a posilňovať vzájomnú spoluprácu a výmenu dobrej praxe, tak poskytovať individuálnu podporu v časoch či situáciách, keď tlak verejnej mienky alebo politický tlak môže ovplyvňovať nezávislosť ombudsmanskej inštitúcie alebo akýmkoľvek iným spôsobom obmedzovať či znemožniť naplňovanie jeho mandátu.


Podpísané v Brne, Česká republika, dňa 6. septembra 2017

Anna Šabatová

verejná ochrankyňa práv

Česká republika

Gyula Bándi

zástupca Komisára pre základné práva

ombudsman pro záujmy budúcich generácií

Maďarsko

Adam Bodnar

komisár pre ľudské práva

Poľská republika

Mária Patakyová

verejná ochrankyňa práv

Slovenská republika

 
Zobraziť všetky