Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Kancelárii verejného ochrancu práv

V roku 2000 prijala Slovenská republika zákon, ktorým sa uplatňuje ústavné právo na informácie, upravené v článku 26 Ústavy Slovenskej republiky. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) prijatý pod číslom 211/2000 Z. z. nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2001.  Ustanovenia uvedeného zákona ukladajú povinnosť sprístupňovať informácie nielen štátnym orgánom, obciam, právnickým a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu ich rozhodovacej činnosti, ale aj právnickým osobám zriadeným zákonom a právnickým osobám zriadeným štátnym orgánom alebo obcou podľa osobitného zákona, či nimi založeným právnickým osobám. Otvorenosť okruhu povinných osôb podčiarkuje aj znenie § 2 ods. 4 ktorý uvádza, že osobitný zákon môže uložiť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej alebo fyzickej osobe.

Ďalej zákon o slobode informácií vo svojich ustanoveniach vymedzuje, ktoré informácie majú uvedené povinné osoby povinnosť zverejňovať. V súlade s uvedeným sú to pre Kanceláriu verejného ochrancu práv nasledovné informácie:

  1. spôsob zriadenia  kancelárie, jej  právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry, b) miesto,  čas   a  spôsob,  akým   možno  získavať  informácie; informácie  o tom,  kde  možno  podať žiadosť,  návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
  2. miesto,   lehota  a  spôsob  podania   opravného  prostriedku a možnosti  súdneho  preskúmania  rozhodnutia  povinnej  osoby vrátane  výslovného  uvedenia  požiadaviek,  ktoré  musia  byť splnené,
  3. postup,  ktorý musí  povinná osoba  dodržiavať pri  vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
  4. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa  ktorých  povinná  osoba  koná  a  rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti  fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
  5. sadzobník správnych  poplatkov, ktoré povinná  osoba vyberá za  správne  úkony,  a   sadzobník  úhrad  za  sprístupňovanie informácií.


Okrem uvedených informácií, ktoré má Kancelária verejného ochrancu práv povinnosť zverejniť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, ako aj na verejne prístupnom mieste v jej sídle, môže sa ktokoľvek obrátiť na kanceláriu so žiadosťou o sprístupnenie inej informácie a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu a kancelária je mu ju povinná sprístupniť za predpokladu, že ju má k dispozícii a nejde o prípady, kedy zákon o slobode informácií výslovne ukladá  povinnej osobe obmedziť prístup k informáciám (napr. v prípade utajovaných skutočností, ochrany obchodného tajomstva, informácií, dotýkajúcich sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby).


Žiadosť o poskytnutie informácie môžete využiť v prípade, ak požadujete sprístupniť informáciu, týkajúcu sa činnosti verejného ochrancu práv alebo Kancelárie verejného ochrancu práv alebo inú informáciu, o ktorej si myslíte, že ňou Kancelária verejného ochrancu práv disponuje.


 

Žiadosti o poskytnutie informácií prostredníctvom e-mailu adresujte na sekretariat@vop.gov.sk.