SÚŤAŽ K NOVEJ VIZUÁLNEJ IDENTITE JE ZRUŠENÁ

15.02.2019

Kancelária verejného ochrancu práv rozhodla o zrušení súťaže o nový vizuálny štýl z dôvodu závažných technických problémov na strane e-mailového servera. V ich dôsledku nebolo možné predložiť všetky návrhy, prípadne ich časť v lehote na ich predkladanie. Niektoré z nich server odmietol z dôvodov bezpečnostných nastavení a prvkov. V Kancelárii verejného ochrancu práv nám však záleží na tom, aby mali účastníčky a účastníci a v súťaži o nový vizuálny štýl rovný prístup. Je pre nás mimoriadne dôležité, aby bola súťaž transparentná a podmienky platili pre všetkých rovnako. Zrušenie súťaže je preto nevyhnutné.

Návrhy predložené do pôvodného zadávania zákazky nebudú jednotlivým účastníčkam a účastníkom vrátené; ostávajú súčasťou dokumentácie verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ zároveň informuje všetky účastníčky a účastníkov, ktorí v zadávaní zákazky predložili súťažný návrh, že si neuplatňuje a ani v budúcnosti si neuplatní právo uvedené v bode 20.2. súťažných podmienok na použitie predložených návrhov alebo ich častí pre vlastnú potrebu.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Zároveň by sme sa radi úprimne poďakovali všetkým účastníčkam a účastníkom súťaže za čas a energiu vloženú do prípravy návrhov. Veríme, že sa zapojíte do opätovného vyhlásenia súťaže.
Zobraziť všetky