S hlbokým zármutkom prijal verejný ochranca práv správu o úmrtí verejného ochrancu práv v Českej republike

10.05.2010

S hlbokým zármutkom prijal verejný ochranca práv Pavel Kandráč spolu so svojimi spolupracovníkmi správu o úmrtí pána Otakara Motejla, „veřejného ochránce práv“ v Českej republike, blízkeho kolegu a priateľa. Úprimnú a hlbokú sústrasť nad stratou humánneho človeka, činorodého odborníka, ochrancu ľudských práv a základných slobôd a hlavne priateľa, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou komunity ombudsmanov Európy, osobitne krajín V4, vyslovil v sústrastnom liste zamestnancom Kancelárie verejného ochrancu práv v Českej republike, najbližšej rodine a aj českému národu. Odišiel človek, ktorý bol činný nielen vo funkcii verejného ochrancu práv, ale i v ďalších štátnych funkciách Českej republiky i bývalej spoločnej Česko-slovenskej federatívnej republiky. Blízky vzťah predstaviteľov i zamestnancov kancelárií verejných ochrancov práv Českej republiky a Slovenskej republiky je dôvodom, že smrť pána Otakara Motejla ranila všetkých zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorí s úctou  a v hlbokom žiali na neho spomínajú. Česť jeho pamiatke.

Kondolenčný list verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky