Rozpočet Kancelárie verejného ochrancu práv na rok 2012 v EUR

Program
od
stp
pol
pp
názov
 
06Q
03
609
600
 
Bežné výdavky
1 161 476
06Q
03
609
610
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
589 621
06Q
03
609
620
 
Poistné a príspevok do poisťovní
203 943
06Q
03
609
630
 
Tovary a služby
364 392
06Q
03
609
640
 
Bežné transfery
3 520
06Q
03
609
700
 
Kapitálové výdavky
4 800
06Q
03
609
 
 
Výdavky spolu (600+700)
1 166 276