Rozpočet Kancelárie verejného ochrancu práv na rok 2011 v EUR

Program

od

stp

pol

pp

názov

 

06Q

03

609

600

 

Bežné výdavky

1 160 436

06Q

03

609

610

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

588 745

06Q

03

609

620

 

Poistné a príspevok do poisťovní

203 600

06Q

03

609

630

 

Tovary a služby

364 571

06Q

03

609

640

 

Bežné transfery

3 520

06Q

03

609

700

 

Kapitálové výdavky

4 800

06Q

03

609

 

 

Výdavky spolu (600+700)

1 165 236