Rozpočet Kancelárie verejného ochrancu práv na rok 2010 v EUR

Program

od

stp

pol

pp

názov

 

06Q

03

609

600

 

Bežné výdavky

1 187 610

06Q

03

609

610

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

599 789

06Q

03

609

620

 

Poistné a príspevok do poisťovní

208 453

06Q

03

609

630

 

Tovary a služby

375 968

06Q

03

609

640

 

Bežné transfery

3 400

06Q

03

609

700

 

Kapitálové výdavky

8 000

06Q

03

609

 

 

Výdavky spolu (600+700)

1 195 610