Rozpočet Kancelárie verejného ochrancu práv na rok 2009 v EUR
 

Program
od
stp
pol
pp
názov
 
06Q
03
609
600
 
Bežné výdavky
1 327 590
06Q
03
609
610
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
630 187
06Q
03
609
620
 
Poistné a príspevok do poisťovní
219 744
06Q
03
609
630
 
Tovary a služby
475 667
06Q
03
609
640
 
Bežné transfery
1 992
06Q
03
609
700
 
Kapitálové výdavky
16 597
06Q
03
609
 
 
Výdavky spolu (600+700)
1 344 187