Rozpočet Kancelárie verejného ochrancu práv na rok 2008 v tis. Sk

od stp pol pp názov
06Q 03  609 600 Bežné výdavky 38 539
06Q 03  609 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 18 375
06Q 03  609 620 Poistné a príspevok do pois?ovní 5 875
06Q 03  609 630   Tovary a  služby 14 229
06Q 03  609 640   Bežné transfery 60 
06Q 03  609 700 Kapitálové výdavky 500
06Q 03  609 Výdavky spolu (600+700) 39 039