Rozpočet Kancelárie verejného ochrancu práv na rok 2007 v tis. Sk

od stp pol pp názov
06Q 03  609 600 Bežné výdavky 34 534
06Q 03  609 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 16 786
06Q 03  609 620 Poistné a príspevok do pois?ovní 5 360
06Q 03  609 630   Tovary a  služby 12 328
06Q 03  609 640   Bežné transfery 60 
06Q 03  609 700 Kapitálové výdavky 500
06Q 03  609 Výdavky spolu (600+700) 35 034