Rozpočet Kancelárie verejného ochrancu práv na rok 2006 v tis. Sk

Program od stp pol pp názov  
06Q 03  609 600   Bežné výdavky 33 941
06Q 03  609 610   Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 15 802
06Q 03  609 620   Poistné a príspevok do poisovní 5 056
06Q 03  609 630   Tovary a služby 13 023
06Q 03  609 640   Bežné transfery 60 
06Q 03  609 700 Kapitálové výdavky 500
06Q 03  609     Výdavky spolu (600+700) 34 441