Rozpočet Kancelárie verejného ochrancu práv na rok 2005 v tis. Sk
Program od stp pol pp názov  
06Q 03 609 600   Bežné výdavky 33500
06Q 03 609 610   Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 15000
06Q 03 609 620   Poistné a príspevok do  poisťovní 4702
06Q 03 609 630   Tovary a služby 13739
06Q 03 609 640   Bežné transfery 59
06Q 03 609 700   Kapitálové výdavky 500
06Q 03 609 710   Obstarávanie kapitálových aktív 500
06Q 03 609 700   Výdavky spolu (600+700) 34000
             
  03 609     Príjmy spolu 50