Rozpočet Kancelárie verejného ochrancu práv na rok 2004 v tis. Skod stp pol pp názov rozpočet
03 609 600   Bežné výdavky 29500
03 609 610   Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 13407
03 609 620   Poistné a príspevok do poisťovní 4300
03 609 630   Tovary a služby 11293
03 609 640   Bežné transfery 500
03 609 700   Kapitálové výdavky 2500
03 609 710   Obstarávanie kapitálových aktív 2500
03 609 700   Výdavky kapitoly spolu (600+700) 32000
03 609     Príjmy kapitoly spolu 0