ROZDIELNE POPLATKY ZA ŠKÔLKY NIE SÚ DISKRIMINAČNÉ, PROBLÉMOM SÚ PODMIENKY NA ZÍSKANIE ZLIAV

26.09.2019

Po preskúmaní zavedenia rozdielnych poplatkov za materské školy som dospela k záveru, že kritérium trvalého pobytu dieťaťa pre určenie výšky poplatku za materskú školu nemá charakter zakázanej diskriminácie podľa Ústavy Slovenskej republiky. O diskrimináciu a porušenie práva na prístup k vzdelávaniu by išlo v prípade, že trvalý pobyt dieťaťa by bol kritériom jeho prijatia do škôlky.

Aj keď v prípade, ktorý sme preskúmali, nedošlo k porušeniu práv, považujem za potrebné zdôrazniť, že poplatok nemôže nikdy presiahnuť to, čo v konkrétnych obciach alebo mestách predstavuje „čiastočnú úhradu“ nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole.

Problém, ktorý som pri preskúmavaní podnetu identifikovala, je v nejasne stanovených podmienkach získania zľavy z poplatku, ktoré v právnych predpisoch skúmanej samosprávy nie sú presne zadefinované. Právna úprava v danom prípade totiž ani príkladom neupravuje podmienky a situácie, kedy môže dôjsť k priznaniu zľavy. Z tohto dôvodu je nepredvídateľná a poskytuje príliš veľký priestor na potenciálne zneužitie. V tejto časti som preto podala mestskej časti Bratislava-Petržalka aj návrh na zmenu príslušných právnych predpisov.

Viac sa dočítate v článku TU.
Zobraziť všetky