Rokovanie vo Výbore NR SR pre ľudské práva,národnosti a postavenie žien k Správe o činnosti verejného ochrancu práv za uplynulý rok, Návrhu záverečného účtu za rok 2004 a Návrhu systemizácie na rok 2006

03.05.2005

Dňa 3. mája 2005 Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien prerokoval Správu o činnosti verejného ochrancu práv za uplynulý rok, Návrh záverečného účtu za rok 2004 a Návrh systemizácie na rok 2006. Poslanci výboru ocenili vypovedaciu hodnotu Správy o činnosti, konkrétne dosiahnuté výsledky, väčšiu informovanosť o činnosti verejného ochrancu práv a jeho kancelárie. Zaujímali sa o konkrétne riešené problémy zo správy, osobitne aj o snahy kancelárie umiestniť jej sídlo v budove vo vlastníctve štátu.

Verejný ochranca práv upriamil pozornosť poslancov na porušenia základných práv a slobôd, upozornil aj na zbytočné prieťahy v konaní Sociálnej poisťovne, ústredia, problém zverejňovania zväzkov Štb, uplatňovanie Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike, problém domáceho vzdelávania i na dôvody konfliktov medzi občanmi a orgánmi verejnej správy. Osobitne sa venoval aj problémom v súvislosti so zrušením samostatnej rozpočtovej kapitoly Kancelárie verejného ochrancu práv.

Vedúca kancelárie podrobne informovala o čerpaní rozpočtu za rok 2004, opätovne upozornila na potrebu umiestnenia kancelárie v priestoroch vo vlastníctve štátu, oboznámila so stavom personálneho zabezpečenia kancelárie a objeme potrebných finančných prostriedkov na platy štátnych zamestnancov, informovala o neúspešných žiadostiach kancelárie na navýšenie počtu zamestnancov ako i o  rokovaniach a stanoviskách Ministerstva financií SR k problémom súvisiacim so zrušením samostatnej rozpočtovej kapitoly kancelárie, osobitne zmeniť skutočnosť, že kancelária predkladá rozpočet a záverečný účet Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien. Uznesenia výboru k uvedeným bodom programu boli prítomnými poslancami prijaté jednomyseľne.
Zobraziť všetky