RODIČIA DIEVČATKA S ASPERGEROVÝM SYNDRÓMOM BOJUJÚ S ÚRADMI O PRÍSPEVKY, PRÍPAD PRESKÚMAVAME

27.05.2019

Mamička dievčatka sa na nás obrátila ešte v roku 2014 s rozhodnutím o nepriznaní rodičovského príspevku, ktorý sme postúpili prokuratúre. Tá podala protest, na základe ktorého úrad práce zmenil pôvodné rozhodnutie a rodičovský príspevok jej priznal.

O rok neskôr, keď jej skončila doba poberania rodičovského príspevku, požiadala o príspevok na opatrovanie dieťaťa so stredne ťažkou poruchou autistického spektra, ale príspevok jej nebol priznaný. Podľa našich zistení sa do lekárskeho posudku nedostali všetky potrebné informácie z lekárskych správ rozhodujúce pre priznanie príspevku. Ako obsahovo nedostatočný sme vtedy hodnotili aj sociálny posudok. Keďže úrad práce pri vydaní rozhodnutia ohľadom príspevku na opatrovanie vychádzal z nedostatočných, nejasných a riadne nezdôvodnených podkladov, zhodnotili sme, že rozhodnutie nebolo vydané v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a došlo k porušeniu práva na zákonný postup orgánov verejnej správy. S týmto záverom sme sa obrátili na úrad práce aj na v tom čase konajúce ústredie práce. Ústredie rozhodnutie úradu zrušilo a vec vrátilo na nové konanie. Úrad práce vypracoval nové posudky, na základe ktorých podávateľke príspevok na opatrovanie dcéry priznal.

Aktuálne evidujeme nový podnet, z ktorého vyplýva, že došlo k prehodnoteniu zdravotného stavu dievčatka, a to tak, že sa jej údajne zlepšil zdravotný stav a už ani nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Po podaní odvolania ústredie práce lekárske posúdenie zmenilo a maloletá nakoniec je posúdená ako osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ale nie je odkázaná na kompenzácie dôsledkov okrem potreby sprievodcu. Podnet preskúmavame a vyjasňujeme, z akých podkladov vychádzal posudkový lekár tentoraz, keďže opäť sme narazili na určité nezrovnalosti.

Viac v reportáži relácie Občan za dverami (začiatok o 13:57).
Zobraziť všetky