Regionálne kancelárie

18.01.2013

Vážení občania,

je nám veľmi ľúto, že Kancelária verejného ochrancu práv nemôže v roku 2013 ani len skromne začať realizovať svoj zámer zriaďovať regionálne kancelárie postupne vo všetkých samosprávnych krajoch. Kancelária totiž na túto svoju prioritu nedostala pre rok 2013 zo štátneho rozpočtu žiadne finančné prostriedky.

Verejná ochrankyňa práv je presvedčená o tom, že pre Slovenskú republiku a jej občanov je pôsobenie Kancelárie vo všetkých regiónoch vyslovene nevyhnutné: „Mrzí nás, že ani napriek výraznej podpore od občanov, ZMOS-u či jednotlivých VÚC, nemáme financie na to, aby sme Kanceláriu verejného ochrancu práv a jej činnosť priblížili k ľuďom, ktorí majú problémy s našimi úradmi. Je to preto, lebo nemáme prostriedky na mzdu ani pre jediného človeka, ktorý by v jednotlivých regiónoch robil túto dôležitú prácu,“ zdôraznila Jana Dubovcová, ktorá o tejto situácii listom oficiálne informovala vedenie Združenia miest a obcí Slovenska, ako aj predsedov VÚC. Verejná ochrankyňa práv však od svojho zámeru neustúpi a aj v tomto roku sa bude usilovať o presadenie tejto svojej priority a o získanie financií v rozpočte na rok 2014.

Za týchto okolností sa na verejnú ochrankyňu práv môžete aj naďalej obracať buď písomne (na adrese Kancelária verejného ochrancu práv, P. O. Box 1, 820 04  Bratislava 24), prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na tejto internetovej stránke, e-mailom (sekretariat@vop.gov.sk) alebo faxom (02/48 28 72 03). Osobne nás môžete navštíviť iba v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave, na Nevädzovej ulici č. 5.
Zobraziť všetky