Problematika sterilizácie rómskych žien

28.01.2003

Problematika sterilizácie rómskych žien bola hlavnou témou pracovnej návštevy v priestoroch Kancelárie verejného ochrancu, ktorá sa uskutočnila dňa 28. januára 2003 z iniciatívy predstaviteliek Centra pre reprodukčné práva a Poradne pre občianske a ľudské práva z Košíc. Účelom návštevy bolo oficiálne nadviazanie spolupráce s verejným ochrancom práv a žiadosť o pomoc pri preskúmaní problematiky násilnej sterilizácie u rómskych žien, ktorá je predmetom výskumu obidvoch mimovládnych organizácií. Na ilustráciu závažnosti danej problematiky odovzdali verejnému ochrancovi práv súhrnnú správu o zneužívaní a diskriminácii rómskych žien nemocničných zariadeniach v podmienkach Slovenskej republiky. Verejný ochranca práv prisľúbil, že sa s predloženou správou oboznámi a v rámci kompetencií, ktoré mu prináležia zo zákona sa bude angažovať na odstránení namietanej diskriminácie.
Zobraziť všetky