Prijatie zástupcov Výboru expertov k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov u verejného ochrancu práv

13.02.2009

V rámci  druhého kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov navštívila Slovenskú republiku v dňoch 10. - 13. februára 2009 delegácia Výboru expertov, ktorý bol zriadený podľa článku 17 charty.  V piatok 13. februára 2009 prijal zástupcov Výboru expertov aj verejný ochranca práv.

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov bola schválená Výborom ministrov dňa 25. júna 1992. Cieľom Charty, ktorá má štatút dohovoru, je ochrana jazykov, nie úprava práv etnických alebo kultúrnych menšín. Predpokladá vytvorenie takej legislatívy, politiky a praxe, ktoré budú založené na zásadách uznania jazykov ako kultúrneho bohatstva, rešpektovaní geografickej oblasti jazykov, podpore ich zachovania, uľahčení slovného a písomného prejavu vo verejnom aj v súkromnom sektore, udržiavaní a rozvoji stykov a pod.

V zmysle preambuly a úvodných ustanovení sa Charta zaoberá situáciou historických a tradične používaných menšinových jazykov Európy, ktoré sú  historicky identifikované s určitým čiastkovým geografickým územím štátu. Ochranu je potrebné zabezpečiť aj jazykom bez územia, ktorým chýba teritoriálna báza, ale niektoré ustanovenia charty sú na ne aplikovateľné. Charta sa nezaoberá situáciou neeurópskych jazykov, ktorých výskyt je dôsledkom spravidla ekonomickej migrácie do Európy.

Okrem  antidiskriminačnej klauzuly, ktorá by sama o sebe nedokázala zabezpečiť zachovanie jazykov, zakladá charta súčasne potrebu prijímania opatrení ako formy aktívnej podpory. Uplatnenie oboch prístupov by malo viesť k zvyšovaniu pochopenia medzi skupinami v štáte a podpore medzikultúrneho dialógu. Aj Charta, rovnako ako Rámcový dohovor rešpektuje princípy národnej suverenity a územnej integrity jednotlivých štátov.

V mene Slovenskej republiky bola Charta podpísaná 20.2. 2001 v Štrasburgu, platnosť pre Slovensko nadobudla 1.1. 2002. Slovenská republika pri uložení ratifikačnej listiny vyhlásila: Slovenská republika vyhlasuje, že prijatú chartu bude uplatňovať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými medzinárodnými dohovormi, ktoré zaručujú rovnosť občanov pred zákonom bez ohľadu na ich pôvod, rasu, náboženstvo alebo národnosť, s cieľom podporovať európske jazykové dedičstvo bez ujmy na používaní štátneho jazyka.

Regionálnymi alebo menšinovými jazykmi v Slovenskej republike na základe tohto vyhlásenia sú jazyky: bulharský, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, rómsky, rusínsky a ukrajinský. Jazyky sú rozdelené do troch skupín podľa ustanovení ratifikovaných k jednotlivým jazykom (z minima 35 ustanovení vybrala SR od 49 do 53 ustanovení pre uvedených deväť menšinových jazykov).

Podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky majú Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín aj Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov prednosť pred zákonmi.

Výbor expertov na základe implementačnej správy predkladanej v trojročných intervaloch a informácií získaných počas návštevy pripraví hodnotiacu správu pre Výbor ministrov Rady Európy. Následne Výbor ministrov vypracuje odporúčania pre zmluvnú stranu. Členom Výboru expertov za Slovenskú republiku je od roku 2007, už druhé šesťročné funkčné obdobie  prof. JUDr. Alexander Brôstl.
Zobraziť všetky