Prijatie zástupcov delegácie Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania na pôde Kancelárie verejného ochrancu práv

22.02.2005

Dňa 22. februára 2005 sa na pôde Kancelárie verejného ochrancu práv uskutočnilo stretnutie verejného ochrancu práv so zástupcami delegácie Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania Mariom Felice, Ingrid Lycke Ellingsen, Bojanou Urumovou zo sekretariátu CPT a Jamesom MacKeithom, radcom v oblasti forenznej psychiatrie, ktorí sú na tretej pravidelnej návšteve Slovenskej republiky. V úvode stretnutia verejný ochranca práv oboznámil prítomných s kreovaním inštitútu verejného ochrancu práv v Slovenskej republike a s jeho pôsobnosťou. V krátkom príhovore ocenil najmä úroveň spolupráce s prokuratúrou a so Zborom väzenskej a justičnej stráže. V súvislosti s predmetom návštevy venoval pozornosť niektorým z riešených podnetov, týkajúcich sa najmä podmienok výkonu trestu odňatia slobody a problematike dôvodov a dĺžky väzby v Slovenskej republike. Členovia zahraničnej delegácie sa zaujímali o dôvod sťažností z miest, kde sa vykonáva väzba a trest odňatia slobody, o zaobchádzanie s osobami pozbavenými osobnej slobody policajnými orgánmi, ale aj o pôsobnosť verejného ochrancu práv vo vzťahu k osobám držaným v zdravotníckych zariadeniach. V závere stretnutia prejavili členovia delegácie záujem o opätovné stretnutie, najmä v prípade ich zistení porušenia práv a slobôd a potreby prijatia účinných opatrení.
Zobraziť všetky