PRIJALA SOM VEĽVYSLANKYŇU A VEĽVYSLANCA VEĽKEJ BRITÁNIE

27.10.2021

Dnes sme s mojím tímom v Kancelárii verejného ochrancu práv osobne prijali Ritu French, veľvyslankyňu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Íska pre oblasť ľudských práv pôsobiacej v Ženeve a Nigela Bakera, veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku.

Na stretnutí som ich informovala o mojej pôsobnosti i agende, ktorej sa v kancelárii venujeme. Uviedla som, že naša činnosť je postavená na dvoch hlavných pilieroch, jednak na podnetoch od podávateľov a podávateliek a jednak na prieskumoch z vlastnej iniciatívy. V rámci podnetových vecí konštatujeme 90 %-nú úspešnosť pri prijímaní opatrení, keď orgány verejnej správy akceptujú naše návrhy a v najrôznejších prípadoch, s ktorými sa na nás ľudia obracajú, vykonajú nápravu v prípade porušovania práv. Naopak, v rámci systémových vecí, keď upozorňujem zodpovedné orgány na potrebu napraviť neželaný stav (napríklad v prípade prieskumov z vlastnej iniciatívy – pôrodníctvo, environmentálne záťaže, reštitúcie a pod.) badáme veľmi nízku mieru ochoty reflektovať na naše návrhy. Mám ale oprávnenie obrátiť sa na Ústavný súd, v prípade, ak zistím nesúlad právnej úpravy s ústavou či medzinárodnými záväzkami. Poukázala som však na to, že toto oprávnenie bolo počas pandémie pre mňa limitované, keďže verejný ochranca alebo ochrankyňa práv nepatrí medzi oprávnené subjekty na podávanie návrhov na Ústavný súd v prípade tých predpisov, ktoré boli prijaté v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu. Vznikla tak paradoxná situácia, počas ktorej bolo do základných práv a slobôd viac zasahované, avšak ľudskoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je chrániť základné práva, mala pri tomto oprávnení zviazané ruky.

Okrem základných informácií o pôsobnosti sme na stretnutí hovorili aj o témach, ktorým sa v našej činnosti aktívne venujeme, či už ide napríklad o porušovanie práv žien pri pôrodoch, sterilizácie prevažne rómskych žien vykonaných v rozpore s právom, segregáciu vo vzdelávaní, postavenie právne prehliadanej skupiny LGBTI ľudí, alebo problematiku väzenstva.

Veľvyslankyňu a veľvyslanca som počas prijatia informovala aj o našom postavení v rámci sústavy ľudskoprávnych inštitúcií na Slovensku. V našich podmienkach máme štyri inštitúcie. Okrem mňa sú u nás aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a pre deti.

Pani French a pán Baker vyzdvihli moje aktivity v oblasti ochrany ľudských práv, za čo im ďakujem.
Zobraziť všetky