Príhovor verejného ochrancu práv pri príležitosti začiatku druhého funkčného obdobia

03.04.2007

Čas skončenia jedného volebného obdobia a čas začatia druhého volebného obdobia verejného ochrancu práv je tou príležitosťou, kedy je namieste hodnotenie toho prvého a súčasne ukázať perspektívy toho druhého, budúceho obdobia.
Jednoznačne je potrebné povedať, že bola vybudovaná fungujúca ústavná inštitúcia, ktorá má svoje miesto v systéme orgánov ochrany práva, ľudských práv a slobôd a je rešpektovaná. Jej existencia a činnosť je pozitívne hodnotená aj na medzinárodnej úrovni.
Aj keď jej prioritné úlohy sú dané Ústavou Slovenskej republiky a zákonom o verejnom ochrancovi práv, z vlastnej iniciatívy (a zákon to umožňuje) sme plnili aj ďalšiu úlohu a to zvyšovanie právneho vedomia našej verejnosti.
Smerovanie bolo správne, pretože riešenie vyše 12 tisíc podnetov a poskytnutie vyše 22 tisíc právnych usmernení jednoznačne ukázali, že viaceré konflikty medzi orgánmi verejnej správy a občanmi sú dôsledkom práve nedostatočného právneho vedomia.
Našli sme vhodnú organizačnú štruktúru i systém práce, i preto sú pozitívne výsledky. Za ne je potrebné poďakovať celej Kancelárii verejného ochrancu práv v čele s jej vedúcou.
Našli sme spôsob súčinnosti s ostatnými inštitúciami štátu a spoločnosti, ktoré nás rešpektujú, plnia naše opatrenia, či uznávajú naše apelácie, stanoviská a návrhy.
Spolupracujeme aj s médiami a to na veľmi dobrej úrovni. V niektorých z nich sme stálymi hosťami a oceňujú našu prácu. Samozrejme, aj my ich.
Tak ako mnohé iné orgány verejnej správy aj my sa stretávame s prípadmi kedy sa prejavuje nekultúrnosť správania, len jedna „vlastná pravda“ a každé iné stanovisko je neprijateľné, a na čo ste, „ak mi nechcete pomôcť“ a pod. Žiaľ, také prípady sú časté, ale aj tie sa snažíme zvládať na náležitej úrovni.
Z obsahu podnetov od občanov, ale aj z vlastného poznania sme stanovili perspektívy činnosti verejného ochrancu práv i Kancelárie verejného ochrancu práv na obdobie rokov 2007 - 2012.
Pôjde predovšetkým o riešenie podnetov občanov, o poukazovanie na nedostatky v legislatívnom procese z pohľadu ochrany základných práv a slobôd, o opätovné venovanie pozornosti zvyšovaniu právneho vedomia verejnosti a samozrejme aj o prehlbovanie medzinárodnej spolupráce.
Ja, i moji spolupracovníci sme si vedomí náročnosti plnenia stanovených cieľov, sme si vedomí nášho poslania, sme si vedomí aj množstva problémov a  napriek tomu môžem zodpovedne konštatovať, že naša budúca činnosť bude pozitívna, efektívna v prospech ochrany základných práv a slobôd.
Nedávna voľba verejného ochrancu práv nebola len voľbou jednotlivca, ale celého kolektívu spolupracovníkov, ktorý aj v budúcom volebnom období chce dokázať, že výkon jeho práce je na náležitej odbornej i spoločenskej úrovni.
Budeme pri našej činnosti uplatňovať osvedčené metódy a prostriedky, ale samozrejme, že pozornosť sústredíme aj na nové, modernejšie. Urobíme všetko, aby sme naplnili princíp, že sme tu pre občana, že sme pre neho službou.
Úplne na záver mi dovoľte vysloviť, že sľub, ktorý som zložil chcem naplniť vo všetkých jeho obsahových významoch a to prejaviť vôľu niečo urobiť, dať, dodržať.

Pavel Kandráč
verejný ochranca práv
Zobraziť všetky