Pri malých vodných elektrárňach na Hrone sa porušovali základné práva, teraz znepríjemňujú život miestnym ľuďom

30.11.2017

Právo na priaznivé životné prostredie je jedným zo základných práv, rovnako ako právo na informácie či súdnu a inú ochranu. Preto som si bola počas mojej pracovnej cesty v Banskej Bystrici pozrieť v praxi zistenia verejného ochrancu práv o porušených základných právach týkajúcich sa povoľovacích procesov výstavby malých vodných elektrární.

Verejný ochranca práv ešte koncom minulého roka upozornil, že povoľovanie výstavby týchto elektrární sprevádzalo viacero porušení základných práv, čoho dôsledkom môže byť rozkúskovanie rieky Hron na malé jazierka. V obci Šalková vzniklo takéto dielo priamo pred domami miestnych ľudí. Obyvatelia sa po jej spustení sťažujú na hluk, znečistenú vodu presakujúcu do pôdy, komáre, problémy so spodnou vodou a znehodnotenie hodnoty ich domov.

Takéto elektrárne majú vplyv aj na život rýb a vodných orgamizmov. Napriek tomu v povoľovacích konaniach, ktoré verejný ochranca práv preskúmaval, zistil mnohé závažné pochybenia, chýbajúce komplexné zisťovania dosahov na životné prostredie či neinformovanie ľudí o zámere výstavby. Aj preto sa v rámci auditu systémových opatrení, ktoré navrhla ešte moja predchodkyňa Jana Dubovcová, zameriam na to, či boli naše opatrenia prijaté a zrealizované a ak nie, prečo orgány verejnej správy zistené nedostatky neodstránili a v akej lehote tak urobia.
Zobraziť všetky