PRI ENVIROZÁŤAŽIACH DOCHÁDZA K PORUŠOVANIU VIACERÝCH ZÁKLADNÝCH PRÁV

14.10.2020

Dnes som vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odprezentovala mimoriadnu správu o environmentálnych záťažiach.

Informovala som o tom, že alarmujúcim zistením je nečinnosť zodpovedných orgánov v rámci sanácie envirozáťaží. Zo 152 skúmaných envirozáťaží kategórie B s najväčšou prioritou, nebol až v 73 prípadoch doposiaľ určený jej pôvodca, pretože príslušný orgán ani nezačal konanie o určení povinnej osoby na jej sanáciu.

Upozornila som na závažné zistenia o porušení viacerých základných práv, a to práva na ochranu zdravia pre každého, práva na priaznivé životné prostredie a práva na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia.

Výbor jednomyseľne zobral správu na vedomie a odporučil ju prerokovať v pléne parlamentu.
  • O zisteniach v rámci prieskumu sa dočítate v tlačovej správe, ktorú sme uverejnili po doručení mimoriadnej správy do parlamentu.
  • Prečítať si mžete tiež kompletnú mimoriadnu správu.


Zobraziť všetky