PREUKAZOVANIE SA CERTIFIKÁTOM Z TESTOVANIA NIE JE PROTIÚSTAVNÉ

04.11.2020


Viacerí ste sa na mňa obrátili s otázkami, či je vstup do prevádzok či zamestnania až po preukázaní sa certifikátom z plošného testovania v poriadku. Preskúmala som viaceré sporné aspekty a dospela som k záveru, že takto nastavenou podmienkou nedochádza k protiústavnému zásahu do práva na súkromie.

Nariadenie GDPR vymedzuje 6 zákonných dôvodov, na základe ktorých je možné spracovanie osobných údajov vykonávať. V preskúmavanom prípade prichádzajú do úvahy najmenej dva z možných zákonných dôvodov, a to spracovanie na plnenie úlohy vo verejnom záujme a spracovanie so súhlasom dotknutej osoby.

Konštrukcia zákazu vychádzania podľa uznesenia vlády a špecifikovaná vo Vyhláške ÚVZ zakazuje vstup osôb do priestorov, ak nemajú negatívny test na ochorenie COVID-19, alebo nespadajú do inej z ustanovených výnimiek. Ak teda niekto chce vstúpiť do budovy, vo vlastnom záujme (aby mohol vojsť) sa preukáže negatívnym výsledkom testu/iným potvrdením, že spadá do niektorej z ďalších výnimiek.

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka. Za konkludentný súhlas by preto mohlo byť považované predloženie testu osobou napríklad pri vstupe do budovy k nahliadnutiu.
Súhlas však nebude možné považovať za slobodne daný v prípade, ak by zamestnávateľ nepreukázanie sa výsledkom testu sankcionoval ukončením pracovného pomeru.

Nariadenie GDPR predpokladá, že spracovanie osobných údajov prebehne na základe určitých zásad a rovnako tak zabezpečuje dotknutej osobe okruh viacerých práv. Vzhľadom na to, že ich naplnenie sa bude vždy odvíjať od konkrétnych okolností a konkrétneho postupu prevádzkovateľa/zamestnávateľa, nie je možné ne/splnenie týchto ďalších aspektov preskúmať vo všeobecnej rovine.

Po analýze som dospela k záveru, že povinnosti stanovené vo vyhláške nezakladajú porušenie základných práv a slobôd v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ak je jedna z výnimiek zo všeobecného zákazu vychádzania a na to nadväzujúceho zákazu vstupu do zariadení podmienená preukázaním potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu, resp. antigénového testu, je realizácia oprávnenia nahliadnuť do takého potvrdenia menším zásahom do práva na súkromie, ako je samotný zákaz vychádzania a zákaz vstupu do zariadenia.

Prečítajte si celé stanovisko.
Zobraziť všetky