PRESKÚMAME PRÍSTUP DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM K PRÁVU NA VZDELANIE

13.08.2020

Na základe medializovaného prípadu chlapca s Downovým syndrómom, ktorý čelí sťaženému prístupu k vzdelaniu na strednej škole, som sa rozhodla, že z vlastnej iniciatívy preskúmame, či zákon nediskriminuje deti so zdravotným postihnutím v prístupe k vzdelávaciemu procesu. Nemusí ísť totiž o ojedinelý prípad, ale o systémový problém, na ktorý môže doplácať veľké množstvo detí.

V kontexte medializovaného prípadu zanalyzujeme, či Školský zákon nediskriminuje niektoré skupiny detí a žiakov (najmä deti a žiakov so zdravotným postihnutím) v prístupe k právu na vzdelanie, resp. či je Školský zákon v súlade so základnými právami a slobodami. V závislosti od zistení potom môžem podať podnet na zmenu právnej úpravy, prípadne aj návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Diskriminácia vo vzdelávaní by mala byť v 21. storočí neprípustná. Napriek tomu segregácii dlhodobo čelia deti z marginalizovaných komunít a so sťaženým prístupom k vzdelávaciemu procesu bojujú aj deti so zdravotným postihnutím.

Možnosť vzdelávať sa má byť dostatočne umožnená všetkým deťom, a to aj deťom so zdravotným či iným znevýhodnením. Štát má zabezpečiť podmienky tak, aby vytváral vo vzdelávacom procese inkluzívne prostredie bez vyčleňovania niektorých skupín detí.

Prečítajte si viac o začatí vlastnej iniciatívy a medializovanom prípade.
Zobraziť všetky