Prerokovanie Správy o činnosti verejného ochrancu práv vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

26.04.2007

Dňa 26. apríla 2006 prezentoval verejný ochranca práv vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien Správu o činnosti verejného ochrancu práv za uplynulý rok. Správu o činnosti verejný ochranca práv predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku. Uvádza v nej svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy ako aj návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Tohtoročná správa odzrkadľuje poznatky verejného ochrancu práv získané za prvé päťročné funkčné obdobie existencie tohto inštitútu v podmienkach Slovenskej republiky. Jej obsah je v plnom znení zverejnený aj na internetovej stránke verejného ochrancu práv https://www.vop.gov.sk/aktivity/spravy_ocinnosti/clanok.html?id=763.

Zobraziť všetky