Prerokovanie Správy o činnosti verejného ochrancu práv vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

11.04.2006

Dňa 11. apríla 2006 Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien na svojej 62. schôdzi prerokoval Správu o činnosti verejného ochrancu práv za uplynulý rok. Pavel Kandráč, verejný ochranca práv poslancov výboru informoval o najčastejších porušeniach základných práv a slobôd v Slovenskej republike i o konaní z vlastnej iniciatívy. Zároveň poďakoval poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za podporu novely ústavného zákona a zákona o verejnom ochrancovi práv, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. apríla 2006. László Nagy, predseda výboru ocenil obsahovú a formálnu úroveň správy o činnosti verejného ochrancu práv, povedomie o verejnom ochrancovi práv medzi občanmi a osobitne vysokú úroveň spolupráce výboru s verejným ochrancom práv. Ďalej uviedol, že s úspechom spoločného návrhu novely ústavy a zákona o verejnom ochrancovi práv je veľmi spokojný a je naň pyšný. Ocenil, že návrhy, ktoré nenašli podporu v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, verejný ochranca práv uvádza medzi návrhmi opatrení vo svojej správe o činnosti. Na základe uvedeného vyzval poslancov výboru na podporu týchto návrhov v budúcom funkčnom období v Národnej rade Slovenskej republiky. Rovnako pozitívne zhodnotil informovanie o činnosti verejného ochrancu práv prostredníctvom internetovej stránky kancelárie, osobitne vo vzťahu k národnostným menšinám, vo vzťahu ku ktorým sa uplatňujú ratifikované ustanovenia Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike. Správa o činnosti verejného ochrancu práv bola zobratá na vedomie súhlasnými hlasmi všetkých prítomných poslancov.
Zobraziť všetky