Prerokovanie správy o činnosti verejného ochrancu práv vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

13.10.2004

Po prvýkrát verejný ochranca práv predložil z vlastnej iniciatívy polročnú správu o činnosti. Správa bola vypracovaná predovšetkým z poznatkov získaných z podnetov fyzických a právnických osôb, ktoré verejný ochranca práv vybavil od podania druhej správy o  činnosti Národnej rade Slovenskej republiky, t.j. od 1. marca 2004 do 1. septembra 2004. Správu o činnosti verejný ochranca práv po polroku od predloženia správy Národnej rade Slovenskej republiky predložil Výboru pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien Národnej rady Slovenskej republiky najmä z dôvodu zvýšenia preukázaných porušení základných práv a slobôd a po skúsenostiach s uplatnením niektorých ustanovení zákona o verejnom ochrancovi práv po prvý krát v histórií existencie tohto inštitútu v Slovenskej republike. Správa o činnosti verejného ochrancu práv bola prerokovaná výborom dňa 12. októbra 2004.
Zobraziť všetky