Prehľad interných predpisov

 • Organizačný poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv
 • Pokyn pre tvorbu vnútorných predpisov Kancelárie verejného ochrancu práv
 • Smernica o zabezpečení civilnej ochrany obyvateľstva a hospodárskej mobilizácie v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica, ktorou sa vydáva Bezpečnostný projekt Kancelárie verejného ochrancu práv
 • Bezpečnostná smernica na ochranu osobných údajov v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Registratúrny poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv
 • Smernica o postupe Kancelárie verejného ochrancu práv pri vyradení a zničení registratúrnych záznamov
 • Smernica na zabezpečenie uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (zákon o slobode informácií) v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica na zabezpečenie na  zabezpečenie prijímania, evidovania, prešetrovania a kontroly vybavovania sťažností a prijímania, evidovania, vybavovania a kontroly vybavovania petícií v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica na zabezpečenie systému finančnej kontroly v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica o verejnom obstarávaní v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica o obehu účtovných dokladov v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica o správe majetku štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica o zabezpečovaní autodopravy pre potreby Kancelárie verejného ochrancu práv
 • Smernica na zabezpečenie prideľovania, používania a evidovania mobilných telefónov v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica na zabezpečenie prideľovania, používania a evidencie pečiatok v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica pre evidovanie a používanie notebookov, diktafónov, projektoru, videokamery a fotoaparátu v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica na zabezpečovanie prekladov a tlmočenia pre potreby Kancelárie verejného ochrancu práv
 • Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica na ochranu nefajčiarov pred účinkami fajčenia v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pred záťažou teplom a chladom pri práci v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Smernica o určení odborov štátnej služby v Kancelárii verejného ochrancu práv
 • Služobný poriadok zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv v štátnej službe
 • Platový poriadok zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv v štátnej službe
 • Pracovný poriadok zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Platový poriadok zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Smernica o obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest a miest pri výkone práce vo verejnom záujme výberovým konaním alebo výberom
 • Smernica na zabezpečenie prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv
 • Smernica na zabezpečenie stravovania zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv
 • Pokyn, ktorým sa určujú podmienky evidencie, vypožičiavania a dopĺňania knižničného fondu Kancelárie verejného ochrancu práv
 • Príkaz na odstránenie nedostatkov zistených vonkajšími kontrolami
 • Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku