Prehľad interných predpisov

 

·         Pokyn vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv o prijatí preventívnych opatrení súvisiacich s ochranou pred nebezpečenstvom šírenia nákazy vírusom COVID-19.

·         Príkaz verejnej ochrankyne práv o sumarizácii prioritných tém za rok 2018 a určení prioritných tém na rok 2019

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv o opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

·         Organizačný poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv

·         Pokyn vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv o interných predpisoch

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorou sa  vydáva služobný poriadok zamestnancov v štátnej službe

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv o určení platových taríf štátnych zamestnancov

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorou sa  vydáva pracovný poriadok zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorou sa  vydáva pracovný poriadok zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv o určení platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorou sa  určujú podrobnosti o realizácii výberových konaní pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest

·         Pokyn vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv o zastupovaní vedúcich zamestnancov a zamestnancov

·         Smernica o určení odborov štátnej služby

·         Pokyn vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorým sa  ustanovujú podmienky vykonávania absolventskej praxe v Kancelárii verejného ochrancu práv

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorou sa  určujú podmienky  poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorou sa  vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorou sa  vydáva postup pri kontrole vyradených registratúrnych záznamov a ich zničení

·         Pokyn vedúceho Kancelárie, ktorým sa vydáva knižný poriadok

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv o výdavkoch na reprezentačné a propagačné účely

·         Smernica vedúceho Kancelárie, ktorou sa upravuje postup na  zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností

·         Pokyn vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorým sa upravuje postup pri zabezpečovaní prekladov a tlmočenia

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv  o výkone finančnej kontroly

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv o verejnom obstarávaní

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv  o obehu účtovných dokladov

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv  o správe majetku štátu v Kancelárii verejného ochrancu práv

·         Smernica o zabezpečovaní autodopravy pre potreby Kancelárie verejného ochrancu práv

·         Pokyn vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv súvisiaci so zabezpečovaním autodopravy pre potreby Kancelárie verejného ochrancu práv

·         Smernica na zabezpečenie prideľovania, používania a evidovania mobilných telefónov v Kancelárii verejného ochrancu práv

·         Smernica na zabezpečenie prideľovania, používania a evidencie pečiatok v Kancelárii verejného ochrancu práv

·         Smernica pre evidovanie a používanie notebookov, diktafónov, projektoru, videokamery a fotoaparátu v Kancelárii verejného ochrancu práv

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv o zverejňovaní informácií a o sprístupňovaní informácií fyzickým osobám a právnickým osobám

·         Smernica vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv o vybavovaní sťažností a petícií

·         Príkaz na zabezpečenie vnútornej kontroly správnosti vybavovania podnetov