PREDSTAVILI SME NAŠU PRÁCU NA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII

04.11.2019

Na medzinárodnej konferencii o ľudských právach, organizovanej Európskym ombudsmanským inštitútom (European Ombudsman Institute – EOI), sme spolu s vedúcim kancelárie predstavili našu prácu a postavenie úradu na Slovensku.

Vo svojej prezentácii som sa zamerala na moje postavenie v konaní pred Ústavným súdom. Možnosť obrátiť sa na Ústavný súd som za svoje pôsobenie využila už dvakrát a v budúcnosti som pripravená podávať podnety vždy, keď zistím nesúlad zákonov s ústavou či medzinárodnými dohovormi. Chrániť práva ľudí pred protiústavnou legislatívou a využiť všetky dostupné možnosti ako prispieť k náprave je mojou povinnosťou, ale aj poslaním. V rámci prezentácie som spomenula aj známy fakt, že v minulosti boli mnohé podania z Kancelárie verejného ochrancu práv odmietnuté, a to len preto, že sa posudzovali striktne formalisticky. Zaujímavosťou je, že pri mojom poslednom podnete, ktorým sa Ústavný súd aktuálne zaoberá, však netrval na všetkých formalistických podmienkach prijatia podania, ako tomu bolo v minulosti. Ide o podnet týkajúci sa diskriminačných podmienok získania príspevkov na osobnú asistenciu a motorové vozidlo pre ľudí so zdravotným postihnutím.

V ďalšej časti konferencie predstavil vedúci kancelárie vo svojej prezentácii fungovanie úradu či spôsoby, akým informujeme verejnosť o našich aktivitách.
Zobraziť všetky