PREDSTAVILA SOM SVOJU PRÁCU ZA MINULÝ ROK V ĽUDSKOPRÁVNOM VÝBORE

28.04.2020

Dnes som osobne odprezentovala správu o činnosti za rok 2019 vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Členovia a členky výboru odporučili správu na prerokovanie v parlamente.

Podobne ako po minulé roky, aj v roku 2019 som sa venovala témam, ktoré sú pre kanceláriu z dlhodobého hľadiska mimoriadne dôležité. Ide napríklad o nedôstojné vyhradené priestory, ktoré sa doteraz na policajných staniciach využívajú. Rovnako sa systém kontroly policajných postupov ešte plnohodnotne nevysporiadal so zabezpečením nezávislosti policajnej inšpekcie. Problematické je tiež vybavovanie žiadostí na cudzineckej polícii, s ktorým sa na mňa ľudia obracajú v podnetoch a ktoré som preverila aj prieskumom z vlastnej iniciatívy. Jeho výsledky budú známe v prvej polovici tohto roka. Venovala som sa aj problémom, ktoré trápia deti, seniorov, marginalizované skupiny či prehliadané komunity.

V uplynulom roku som riešila 10 konaní z vlastnej iniciatívy, konkrétne išlo o prieskumy so zameraním na kontroly zariadení pre seniorov a dodržiavanie základných práv a slobôd v týchto zariadeniach. Skúmala som tiež postup cudzineckej polície, proces vnútroštátnych adopcií či fungovanie obchodného registra. Venovala som sa aj ochrane detí ako obetí trestných činov. Okrem toho som skúmala aj odmeňovanie odsúdených a začala som tiež s prieskumom bezbariérovosti vo vlakoch, ktorý ešte nie je ukončený. Intervenovala som i v prípade postupu Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý žiadal od investigatívnych novinárov prezradenie zdroja pod hrozbou vysokej finančnej sankcie. Na základe mojich zistení navrhla súčasná vláda minulý týždeň odvolanie šéfky tohto úradu.

V roku 2019 sme v Kancelárii verejného ochrancu práv pracovali celkovo s 2825 agendovými písomnosťami. Spolu som skonštatovala 130 porušení základných práv a slobôd. Najviac z nich sa, rovnako ako v minulosti, týkalo zbytočných prieťahov. Osobitnou kategóriou sú prieťahy v reštitučných konaniach, na ktoré som pred dvomi rokmi upozornila aj v mimoriadnej správe.
Zobraziť všetky