PRECHOD Z TIEŇA NA SLNKO BY SME MALI NA SLOVENSKU VÍTAŤ, NIE ZATRACOVAŤ

25.07.2020

Stretávame sa vo virtuálnom svete na online Dúhovom Pride 2020. Dôvodom tejto formy virtuálneho stretnutia je prevencia pred šírením ochorenia COVID-19. Jeho dosah celkom zreteľne potvrdzuje, že všetci sme ľudské bytosti bez ohľadu na farbu pleti, rasu, presvedčenie a sexuálnu orientáciu.

Celkom zreteľne sa to prejavovalo aj pri úsilí zvládnuť pandémiu, kedy prikladal ruky k dielu každý/á, a to bez ohľadu na farbu pleti, rasu, presvedčenie či sexuálnu orientáciu. Nikto sa nepýtal na tieto odlišujúce kritériá, pretože neboli určujúce, prvoradé bolo: kto a ako pomáhal.

Akceptovanie samozrejmosti, že všetci sme ľudské bytosti však vo svete právnych noriem nie je samovoľné. Spoločnosť organizovaná vo forme štátu vyžaduje, aby sme úroveň, mieru tejto samozrejmosti potvrdili podľa pravidiel spoločenskej zmluvy, ktorá zaväzuje občanov a občianky štátu, pretože títo delegovali svoju moc na ústavodarný a zákonodarný orgán, ktorý potvrdzuje aj preberanie medzinárodnoprávnych záväzkov.

Autorita štátu sa prejavuje napríklad pri plnení daňových a odvodových povinností občanov a občianok, kedy je štát striktný pri napÍňaní svojich fiškálnych záujmov. Rovnako striktne vyžaduje plnenie pracovnej povinností počas núdzového stavu.

S plnením povinností však súvisí aj právo občanov požadovať od štátu zabezpečenie svojich práv, a to práva nebyť diskriminovaný/á, práva na rovné zaobchádzanie a rovnosť pred zákonom, práva na ochranu súkromia a rodinného života.

Ak štát nezabezpečí tieto práva v týchto oblastiach aspoň na úrovni minimálneho medzinárodného štandardu, potom porušuje práva tých ľudí, ktorí si ako občania plnia svoje povinnosti a dovoľuje, aby sa doich súkromia zasahovalo viac, v rozpore s charakterom SR ako demokratického a právneho štátu a prehliada ľudí, ktorí sú tiež zdrojom verejnej moci. V dôsledku toho si štát zároveň neplní svoje pozitívne záväzky pri riešení situácií, ktoré vznikajú v de facto existujúcich zväzkoch párov rovnakého pohlavia — status osoby blízkej, vzájomná vyživovacia povinnosť, dedenie zo zákona.

Žijeme v roku 2020 — pred vyše tridsiatimi rokmi sme si sľúbili Iásku, sľúbili pravdu vravieť len. Pred dvomi rokmi sme si tieto ideály pripomenuli v podobe volania po slušnosti v spoločnosti, slušnosti v spôsobe výkonu moci.

Nič z toho nebude skutočnosťou, pokiaľ nedovolíme človeku žiť v súzvuku samého so sebou, žiť v pravde. Práve preto by sme snahu o prechod z tieňa na slnko mali na Slovensku vítať, a nie zatracovať.(Prejav pre online Dúhový Pride Bratislava 2020)
Zobraziť všetky