Právo na ochranu zdravia a poskytovanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti

12.11.2003

doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc.
verejný ochranca práv


Bratislava, 12. novembra 2003
Naša značka: 5321/03/VOP

Vážení páni poslanci!

Využívam svoje právo dané mi Ústavou SR a zákonom č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv a dovoľujem si upriamiť Vašu pozornosť na problém občan – lieky – lekárnická komora – minister zdravotníctva SR.

Z mne dostupných písomných a ústnych vyjadrení, no najmä z obsahu jednotlivých podaní občanov som dospel k poznaniu, že problém poskytovania liekov občanom je vážnym a pre vládu SR prioritným problémom pre riešenie.

V prípade nenachádzania riešenia, resp. jeho vyriešenia, dochádza k porušeniu ústavného práva občana na ochranu zdravia a poskytovania bezplatnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je jednoznačne a nespochybniteľne uzákonená v Ústave SR.

Je neuveriteľné, že v demokratickom a humanitárne princípy uznávanom štáte sa začína spochybňovať právo na ochranu zdravia a bezplatnú starostlivosť, ktorej problémy pri neriešení môžu nadobudnúť značný rozsah a vyvolať stav nebezpečenstva ohrozujúceho zdravie, ale i život jednotlivých občanov.

Som názoru, že pri riešení tohoto vážneho problému nemožno uplatňovať len hľadisko ekonomicko – trhovo – obchodné. Nepovažujem za správne i to, že doterajšie postupy riešenia mapujú súkromno – živnostnícku sféru, či ju aj uprednostňujú. Veď zdravotnícka starostlivosť, vrátane liekovej politiky, nie je problémom len určitého súkromného okruhu, ale všetkých občanov SR, i jej budúceho pokolenia.

Myslím si, že celá problematika by mala byť riešená transparentným spôsobom náležite využijúc legislatívny proces, ktorého výsledkom budú efektívne pravidlá zdravotnej starostlivosti, vrátane liekovej, ktoré akceptujú ustanovenia Ústavy SR, jej princípy, ale i pravidlá demokratického a právneho štátu, a sú v súlade s humanitárnymi cieľmi i medzinárodnými dokumentami. Štát je predsa pre občana a nie naopak.

Vážení páni poslanci, dovoľujem si Vás požiadať, aby Váš výbor inicioval Národnú radu Slovenskej republiky ako orgán, i kontrolný, vo vzťahu k vláde, a zaviazal ju, aby problém urýchlene vyriešila.


S úctou Pavel Kandráč v. r.Národná rada Slovenskej republiky
Výbor pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
Zobraziť všetky