Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv vo vysielaní Slovenského rozhlasu Rádio Slovensko k problematike katastra nehnuteľností

21.11.2006

Dnes sme do nej vybrali odpovede na niektoré otázky, s ktorými sa obrátili občania na ombudsmana. Lýdii Mrázovej odpovedá Daniela Dolinayová z Kancelárie verejného ochrancu práv.

Lýdia Mrázová, redaktorka: "Prvá otázka. Kúpila som rodinný dom s pozemkom. Podľa kúpnej zmluvy som bola povinná podať návrh na vklad zmluvy do katastra. V akej lehote je povinná príslušná správa katastra rozhodnúť o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Takže aká je odpoveď?"

Daniela Dolinayová, Kancelária verejného ochrancu práv: "Ak návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností obsahuje všetky zákonom ustanovené náležitosti. Príslušná správa katastra je povinná o ňom rozhodnúť do 30 dní odo dňa podania návrhu. Účastník právneho úkonu však môže požiadať aj o tzv. urýchlené konanie. Vtedy je povinný zaplatiť zvýšený správny poplatok a v takomto prípade môže správa katastra rozhodnúť do 15 dní odo dňa podania návrhu na vklad. Ak v tejto lehote nerozhodne, je každopádne vždy povinná rozhodnúť do tých 30 dní od dňa podania návrhu."

Lýdia Mrázová, redaktorka: "Ďalšia otázka. Tiež podobného druhu. Aké sú správne poplatky za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností?"

Daniela Dolinayová, Kancelária verejného ochrancu práv: "Poplatok za podanie návrhu na začatie konania o povolenie vkladu práva k nehnuteľností do katastra je 2000 korún. Ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad požiada o tzv. urýchlené konanie, vtedy je povinný zaplatiť poplatok 8000 korún. Ak sa však konanie zastaví, alebo ak bol návrh na vklad do katastra zamietnutí, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným za urýchlené konanie, čiže poplatkom 8000 korún a klasickým poplatkom 2000 korún, čiže vráti žiadateľovi sumu 6000 korún."

Lýdia Mrázová, redaktorka: "Ďalšia otázka. Na súkromné účely som si predplatila kredit na kataster portáli. Je výpis z katastra nehnuteľností, ktorý získam prostredníctvom internetu verejnou listinou spôsobilou na právne úkony? To je otázka, ktorá bude zaujímať viacerých poslucháčov určite."

Daniela Dolinayová, Kancelária verejného ochrancu práv: "Takže list vlastníctva z internetu nie je verejnou listinou. Pojem verejná listina právny poriadok nedefinuje, no ide o takú listinu, ktorá je vydaná príslušným štátnym orgánom alebo iným subjektom, ktorý je na jej vydanie splnomocnený. Verejnými listinami sú napríklad potvrdený výpis z katastra nehnuteľností, pričom to potvrdenie listiny vlastne znamená, že teda listina je opatrená otlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom. List vlastníctva, ktorý je verejnou listinou vydáva na požiadanie vždy len príslušná správa katastra za ustanovený správny poplatok."

Lýdia Mrázová, redaktorka: "Posledná otázka. Matka mi darovala dom, avšak kým som stihol uskutočniť vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zomrela. Je možné ešte v takomto prípade povoliť vklad darovacej zmluvy?"

Daniela Dolinayová, Kancelária verejného ochrancu práv: "Po smrti prevodcu, čiže v tomto prípade darcu, už nie je možné vydať rozhodnutie o povolenie vkladu vlastníckeho práva. Ak rozhodnutie o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nenadobudlo právoplatnosť za života prevodcu, čiže darcu, alebo ak právne účinky vkladu nenastali ku dňu podania návrhu na vklad. To je v prípade prevodu bytov do osobného vlastníctva, nehnuteľnosti aj naďalej patria do dedičstva, pretože v čase smrti prevodcu boli naďalej v jeho vlastníctve. Ak by sa teda stalo, že napriek tomu správa katastra vklad povolí, pretože sa o smrti prevodcu nedozvedela, je možné v takomto prípade vykonať nápravu a to buď prijatím protestu prokurátora proti rozhodnutiu o povolenie vkladu, alebo súdnou cestou.
Zobraziť všetky