PRÁVA VŠETKÝCH DETÍ MUSIA BYŤ CHRÁNENÉ

01.06.2021

Pri príležitosti dnešného Dňa detí považujem za nevyhnutné upozorniť na potrebu ochrany práv detí. Pozornosť musíme upriamiť najmä na deti v znevýhodnených pozíciách, ktorých práva sú porušované v každodenných životných situáciách. Ide predovšetkým o deti so zdravotným postihnutím, deti z vylúčených a marginalizovaných komunít, deti inej farby pleti či vierovyznania a mnoho iných. Nielenže práva týchto detí sú porušované najčastejšie, ale môžu byť do veľkej miery vystavené diskriminácii či násiliu a sú teda najzraniteľnejšie. V tejto súvislosti je veľmi potrebná, ba až nevyhnutná prevencia násilia páchanom na deťoch.

Násilie páchané na deťoch sa týka nás všetkých. Často sa vyskytuje bližšie, ako sa môže zdať a uniká našej pozornosti. Takmer tri z piatich detí sú vo svojom živote vystavené fyzickému násiliu a veľká časť z nich si tiež prechádza psychickým či sexuálnym násilím. Násilie na deťoch má rôzne podoby, je páchané v rôznych prostrediach a zo strany rôznych osôb.

Je preto dôležité zvyšovať informovanosť a citlivosť verejnosti na prejavy násilia páchaného na deťoch. Vítam iniciatívu Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré pripravilo minisériu príspevkov o téme ochrany detí pred násilím so zameraním na detskú obeť násilia a prístupy k nej. O tejto téme musíme mať v spoločnosti aspoň základnú znalosť, aby sme tak mohli pomôcť pri prevencii, ale aj identifikácii násilia páchanom na dieťati.

Viac nájdete tu.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky