PRÁVA OBETÍ RAZIE V MOLDAVE NAD BODVOU BOLI PORUŠENÉ, ROZHODOL ESĽP

01.09.2020

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) dnes rozhodol v prospech obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013.

Rozhodnutie súdu sa zhoduje so závažnými zisteniami o porušení ľudských práv, ktoré pri preskúmavaní razie konštatovala ešte predchádzajúca verejná ochrankyňa práv a na ktoré som opakovane upozorňovala. Vo svojom stanovisku som o nich informovala ESĽP a vítam, že ich zohľadnil pri rozhodovaní.

ESĽP rozhodol, že v prípade oboch sťažovateľov došlo v rámci razie k porušeniu zákazu neľudského zaobchádzania, garantovaného v čl. 3 Dohovoru. Zároveň konštatoval, že vláda nebola schopná preukázať, prečo bolo voči sťažovateľom potrebné za daných okolností využiť predmetné donucovacie prostriedky. Štát preto musí niesť zodpovednosť za konanie, ktoré viedlo k porušeniu čl. 3 Dohovoru.

Navyše sa súd zameral aj na aspekt efektivity vyšetrovania námietok voči policajnej operácii. Nedostatky vyšetrovania vykonávané inšpekciou v roku 2013 boli natoľko závažné (nemožnosť znalcov priamo prehliadať zranenia sťažovateľov, opomenutie prešetrenia odôvodnenosti a intenzity použitých donucovacích prostriedkov), že vyšetrovanie nemôže byť považované za efektívne tak, ako to vyžaduje čl. 3 Dohovoru. Z dôvodu neadekvátnosti vyšetrovania tak súd konštatoval porušenie práv sťažovateľov aj v tomto bode.

Na záver sa súd zaoberal aj podozreniami, že postup príslušníkov PZ mohol byť rasovo motivovaný. Vzhľadom na nedostatky vyšetrovania súd rozhodol, že Slovenská republika nesplnila svoj pozitívny záväzok vyplývajúci z čl. 14 Dohovoru. Počas vyšetrovania incidentu totiž neboli vykonané dostatočné kroky na to, aby sa odkryl prípadný rasový motív konania, resp. aby došlo k objasneniu, či etnický pôvod sťažovateľov zohral úlohu pri zaobchádzaní, ktorému boli podrobení.

ESĽP tak jednohlasne rozhodol o porušení práv sťažovateľov zaručených čl. 3 a 14 Dohovoru a priznal im právo na náhradu nemajetkovej ujmy.

S potešením konštatujem, že na závery uvedené v našom stanovisku, poukázal v rozhodnutí na viacerých miestach.

Verím, že aj domáce súdy, v rámci ktorých obete čelia obvineniu z krivých výpovedí, rozhodnú spravodlivo. Prípad preto neprestávame sledovať.
Zobraziť všetky