PRÍSLUŠNÍCI A PRÍSLUŠNÍČKY MENŠÍN MAJÚ PRÁVO NA URČENIE SVOJEJ/-ICH NÁRODNOSTI/-Í

04.02.2021

Považujem za neakceptovateľné, aby národnostným menšinám nebolo v rámci sčítania obyvateľstva umožnené komplexne identifikovať svoju identitu. Navrhovaná úprava odstraňujúca možnosť uviesť pri sčítaní aj ďalšiu národnosť by ich dostávala do situácie, v ktorej by boli nútení vybrať si z jazykových dôvodov národnosť, s ktorou sa kultúrne a tradíciami neidentifikujú, prípadne by ich nútila označiť sa za členov a členky len jednej národnosti, i keď sa považujú za rovnocenných členov a členky viacerých národností. Zároveň by úprava mohla pokriviť reálny obraz o zložení obyvateľstva.

So znením navrhovanej právnej úpravy preto nemôžem súhlasiť. Mohla by byť totiž v rozpore s ústavou a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Zároveň na odstránenie možnosti ďalšej národnosti pri sčítaní obyvateľstva nie sú relevantné dôvody.

Podľa ústavy je každý oprávnený slobodne rozhodovať o svojej národnosti, pričom sa zakazuje akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania či akékoľvek spôsoby nátlaku vedúce k odnárodňovaniu.

Keďže právna úprava naráža na ústavnosť, poslala som do medzirezortného pripomienkového konania zásadnú pripomienku, v ktorej poukazujem na možnú protiústavnosť navrhovanej zmeny právnej úpravy. Prečítajte si celé znenie zásadnej pripomienky.


Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky