POTREBUJEME REŠPEKT, SLUŠNOSŤ A NULOVÚ TOLERANCIU K NÁSILNÝM PREJAVOM

25.11.2020

Dnes sa začína 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. My v Kancelárii verejného ochrancu práv pri tejto príležitosti podporujeme kampaň Zastavme násilie na ženách (KMC), ktorá sa pripája k celosvetovej kampani Orange the world!

Násilie na ženách predstavuje vážny celospoločenský problém, ktorý neustále pretrváva a nedarí sa ho odstraňovať. Je pozitívne, že existujú organizácie, ktoré sa obetiam násilia venujú, ich pomoc je nesmierne potrebná. Na druhej strane je však smutné, že naša republika neprijíma účinné preventívne mechanizmy, akým je napríklad Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý rieši jadro problému a nielen jeho symptómy.

V Kancelárii verejného ochrancu práv vnímame problém násilia na ženách senzitívne, no naša pozícia je zákonom limitovaná. Pokiaľ však vidíme cestu, ako možno zasiahnuť a riešiť problémy, máme odhodlanie po preskúmaní problematiky upozorniť a žiadať kompetentné orgány o nápravu. Aktuálne realizujeme prieskum so zameraním na porušovanie práv žien počas pôrodu.

Problémy eskalujú v krízových situáciách. V súvislosti s pôrodníckou starostlivosťou dochádzalo k porušeniam práv žien v prvej aj v druhej vlne pandémie.

Či už počas krízových situácií alebo mimo nich, urgentne potrebujeme rešpekt, slušnosť a nulovú toleranciu k násilným prejavom.

Sme presvedčení a presvedčené, že súčasťou väčšinovo akceptovateľného vnímania na Slovensku v roku 2020 by mala byť senzitívnosť k prejavom, ktoré vo sfére verejného života v jeho širokom spektre, ale ani v súkromnej sfére, nie sú akceptovateľné. Neakceptovateľnosť vyplýva z toho, že osobná autonómia – väčšinou žien – (a v jej rámci dobrovoľný súhlas, resp. možnosť slobodne a vážne reagovať na rôzne prejavy správania sa) v rámci možno vtipných, zdanlivo humorných, naoko nenásilných, avšak nedôstojných až po skutočne násilné situácie je obmedzovaná v rozmanitej škále.

Cestu prevencie pred získaním zážitku na stupnici od len nepríjemného až po celoživotne traumatizujúcu skúsenosť predstavuje nulová tolerancia k rozličným prejavom vedúcim k vzniku zmienených situácií. Uznanie tejto cesty závisí od uznania skutočnosti, že máme v našej spoločnosti aj takýto problém.

#orangetheworld
#zastavmenasilienazenach
Zobraziť všetky