Postup pri podávaní podnetu

DORUČENIE PODNETU


Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý: 

1. písomne (poštou, faxom, elektronicky e-mailom)
          na adresu:  Kancelária verejného ochrancu práv
                           Grösslingová 3
                           811 09  Bratislava
          fax:           +421 2 323 63 703
          e-mail:       podnet@vop.gov.sk
          web:          www.vop.gov.sk
 
2. osobne formou zápisnice:
 
- v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv na Grösslingovej 35 v Bratislave–Staré Mesto každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. bez potreby objednania sa vopred.

Dôležité: Dovoľujeme si vás upozorniť, že vzhľadom na to, že v súčasnosti by bolo osobné prijímanie stránok porušením aktuálne platných protipandemických nariadení, žiadame vás, aby ste na komunikáciu s nami využili iné komunikačné kanály.

Pre komunikáciu s Kanceláriou verejného ochrancu práv je možné využiť:

 • e-mail: sekretariat@vop.gov.sk 
 • schránku Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk: E0005579891 
 • telefón: 02 / 323 63 701 – 2 
 • fax: 02 / 323 63 703 
 • poštu: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, 811 09 Bratislava 

V prípade potreby konzultácie ohľadom podania podnetu je možné využiť telefonický kontakt.

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PODNETU

Z podnetu musí byť zrejmé:
                                        •   akej veci sa týka,
                                        •   proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje,
                                        •   čoho sa podávateľ domáha

V záujme urýchlenia preskúmavania podnetu súčasne odporúčame doložiť kópie všetkých dokladov, ktoré podávateľ podnetu má k dispozícii, a ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Ak sa podnet netýka osoby, ktorá podáva podnet, je potrebné predložiť i písomný súhlas dotknutej osoby na podanie podnetu alebo písomné plnomocenstvo vo veci.

Ak podávateľ v podnete verejnému ochrancovi práv neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo), ide o  anonymný podnet, ktorý verejný ochranca práv nemusí vybavovať. Podávateľ podnetu môže  verejného ochrancu práv požiadať o utajenie svojej totožnosti. V takom prípade sa pri vybavovaní podnetu postupuje len na základe odpisu podnetu, v ktorom sa neuvádzajú osobné údaje. Ak podávateľ podnetu požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale charakter podnetu neumožňuje jeho vybavenie bez uvedenia niektorého z jeho osobných údajov, musí byť o tom bezodkladne upovedomený. Zároveň musí byť upozornený, že vo vybavovaní podnetu sa bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením určitého potrebného údaja o svojej osobe.

Upozornenie: 

 • z podnetu musí byť zrejmé, akej veci sa týka, proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje a čoho sa podávateľ domáha,
 • v styku s verejným ochrancom práv môžete používať svoj materinský jazyk,
 • za účelom urýchlenia preskúmavania Vášho podnetu Vás prosíme, aby ste doložili všetky doklady (v kópiách), ktoré preukazujú Vaše tvrdenia,
 • na vybavenie Vášho podnetu vo vzťahu k verejnému ochrancovi práv môžete splnomocniť inú osobu,
 • anonymný podnet verejný ochranca práv nemusí vybavovať,
 • veľkosť prílohy v podnete nesmie presiahnuť 10 MB (pri väčšej prílohe vráti server hlásenie o nedoručení "552 size limit exceeded").
 • verejný ochranca práv pôsobí aj v regiónoch Slovenska (bližšie informácie na kontaktných číslach kancelárie).
 
Zákon o verejnom ochrancovi práv neustanovuje na vybavenie podnetu verejnému ochrancovi práv žiadne zákonné lehoty. Váš podnet sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr v zmysle poradia v akom nám bol doručený. O vybavení podnetu budete písomne upovedomený.