Publiczny obrońca praw

Wydaje się Wam, że w sprzeczności z przepisami prawnymi albo zasadami demokratycznego i prawnego państwa zostały naruszone Wasze podstawowe wolności i prawa podczas postępowania, decydowania albo bezczynności organu administracji publicznej ?

Jeżeli TAK, możecie wykorzystać formularz do podania wniosku publicznemu obrońcy praw.

Uwagi dla wnioskodawcy:

  • z wniosku musi wynikać jakiej sprawy dotyczy, przeciwko któremu organowi administracji społecznej jest skierowany i czego domaga się wnioskodawca,
  • anonimowy wniosek publiczny obrońca praw nie musi załatwiać,
  • w kontakcie z publicznym obrońcą praw możecie używać język ojczysty,
  • w celu przyśpieszenia zbadania wniosku, prosimy o dołożenie w kopiach wszystkich dokumentów, które dokumentują Wasze stwierdzenia
  • do załatwiania Waszego wniosku w stosunku do publicznego obrońcy praw możecie upełnomocnić inną osobę.
  • Publiczny obrońca praw działa równie w regionach Słowacji, dokładniejsze informacje uzyskacie na telefonicznym numerze kontaktowym.

Wasz wniosek postaramy się załatwić jak najszybciej w kolejności, w jakiej został do nas doręczony.

Ustawa o rzeczniku praw obywatelskich nie ustanawia rzecznikowi praw obywatelskich żadnego prawnego okresu na załatwienie wniosku

Kim jest publiczny obrońca praw?
("Kompetencje publicznego obrońcy praw", "Prawomocność publicznego obrońcy praw", "Kto i jakim sposobem może złożyć wniosek?", "Podstawowe wolności i prawa, zapewnione w rozdziale drugim Konstytucji Republiki Słowackiej", "Najczęstsze pytania i odpowiedzi")


PDF

MS Word

CHCECIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

I. DANE O WNIOSKODAWCY

A. Osoba fizyczna

Imię
Nazwisko
Adres
Telefon/faks
Email

 

B. Osoba prawna (Imię i nazwisko przedstawiciela statutowego, przedstawiciela prawnego)

Nazwa firmy
Siedziba  
Adres (siedziba)
Telefon/faks
Email
Przedstawiciel

 

UWAGA: dane osobowe nie muszą być obowiązkowo napisane we wniosku, ale wniosek, w którym wnioskodawca nie wpisze swojego imienia, nazwiska i adresu (osoba prawna nazwy i siedziby) jest wnioskiem anonimowym, którego rzecznik praw obywatelskich nie jest zobowiązany rozpatrywać.

II. W JAKIEJ SPRAWIE I PRZECIWKO KOMU ZMIERZA WNIOSEK

Wniosek zmierza przeciwko:
Ministerstwo
Inny centralny organ administracji rządowej
Gmina (Urząd Gminny)
Województwo samorządowe
Urząd Wojewódzki
Urząd Okręgowy
Ubezpieczalnia Społeczna
Ubezpieczalnia Zdrowotna
Urząd Pracy i Spraw Społecznych
Kataster nieruchomości
Organy rządzenia i administracji sądowej
Inny organ administracji publicznej
które sprzeczne jest z przepisami prawnymi albo zasadami demokratycznego i prawnego państwa.

Vec


III. ZWIĘZŁA TREŚĆ WNIOSKUIV. Załączniki

(przytoczcie nazwy dokumentów, które załączacie do wniosku, w przypadku większej ilości, podajcie ich liczbę – załączajcie fotokopie dokumentów).
VI. Zgoda na przetwarzanie danych osobistych:

Swoim podpisem niniejszym udzielam Kancelarii publicznego obrońcy praw, zgodnie z ustawą nr 428/2002 D. U. o ochronie danych osobistych, swoją jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych osobistych, włącznie z danymi osobistymi odrębnej kategorii, w zakresie wszystkich danych osobistych, przytoczonych we wniosku i załącznikach.

Niniejsza zgoda na przetwarzanie moich danych osobistych ważna jest w okresie zbadania wniosku i następnej archiwizacji, zgodnie z porządkiem rejestrów Kancelarii publicznego obrońcy praw.

Z ewentualnym opublikowaniem mojego przypadku w mediach:

zgadzam się
nie zgadzam się