POKRAČUJEME V DISKUSIÁCH ZA OKRÚHLYM STOLOM O OCHRANE DETSKÝCH OBETÍ NÁSILIA

13.02.2020

Aktuálna situácia týkajúca sa ochrany detských obetí násilia má viacero problémov. V legislatíve nemáme úplne premietnuté požiadavky z práva EÚ – tie by však mali byť samozrejmosťou. Právny systém by mal byť nastavený tak, aby v centre záujmu bolo dieťa. Orgány zapojené do  trestného konania ho musia chrániť, nie sekundárne viktimizovať či dokonca spochybňovať, ako to prax v mnohých prípadoch ukazuje. Je nevyhnutné venovať tomu náležitú pozornosť a prispôsobiť priebeh vypočúvania, spôsob či prostredie, v ktorom je realizované tak, aby bolo čo najšetrnejšie k obetiam.

Zaoberali sme sa tým na šiestej diskusii za okrúhlym stolom organizovaným občianskym združením Náruč – pomoc deťom v kríze, nad ktorým som prevzala záštitu. Diskutovali sme so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenskej advokátskej komory, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, okresnej prokuratúry a  ďalších kompetentných orgánov a inštitúcií.

Jedným z bodov diskusie bolo zabezpečenie výmeny informácií medzi orgánmi činnými v  trestnom konaní a orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ihneď na začiatku trestného konania pri detských obetiach násilia. Zástupcovia Slovenskej advokátskej komory podľa ich slov o  nedostatočnom informovaní útvarov sociálnoprávnej ochrany detí a  sociálnej kurately nemali vedomosť, preto som ich vyzvala, aby sa  problematikou zaoberali. Zástupcovia Slovenskej advokátskej komory sa  vyjadrili, že si vec vyhodnotia a budú sa jej venovať.

Na stretnutí sme sa opakovane venovali aj využívaniu špecializovaných výsluchových miestností, ktoré sú zatiaľ využívané veľmi málo. Zákon totiž výslovne neukladá povinnosť tieto miestnosti využívať v prípravnom konaní, keďže len odporúča tento postup. Podľa Ivana Leitmana, výkonného riaditeľa občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze, je však po opakovaných diskusiách za okrúhlym stolom možné pozorovať zvyšujúcu sa tendenciu ich využívania zo strany vyšetrovateľov.

Je potrebné dodať, že na Slovensku sú zatiaľ len štyri špeciálne výsluchové miestnosti a tými disponujú mimovládne organizácie (Náruč – Pomoc deťom v kríze a Centrum Slniečko). Okrem nich máme ešte jednu školiacu, ktorá patrí štátu. Podľa posledných medializovaných informácií plánuje Ministerstvo spravodlivosti SR vybudovať špeciálne výsluchové miestností, ktoré by boli určené pre potreby súdnych konaní.
Zobraziť všetky