PO PRVÝKRÁT SOM SA STRETLA SO SLOVENSKÝMI ŽUPANMI A ŽUPANKOU

10.06.2019

Prijala som pozvanie na pravidelné rokovanie županov SK8, na ktorom som ich vo svojom príspevku oboznámila so svojimi aktivitami a činnosťou kancelárie. Keďže všetci reprezentujú svoj samosprávny kraj, zamerala som sa na problematiku, ktorá ich v rámci kompetencií spája, a zároveň - týka sa nás všetkých. Keďže v kancelárii práve finalizujeme správu z prieskumu o tom, ako často a akým spôsobom u nás prebiehajú kontroly zariadení pre seniorov, informovala som ich o našich zisteniach. Tie ukazujú, že kontrol je neúmerne málo oproti počtu zariadení, v ktorom starší ľudia žijú. Tu sa otvára zásadná otázka, do akej miery sa dodržiavajú ich základné práva, keď samotné zariadenia nie sú dostatočne kontrolované.

Navyše, pokiaľ ide o to, kto má a kto nemá kontrolné kompetencie, používanie zákona v praxi spôsobovalo problémy s jednoznačným vymedzením kompetencií kontrolných orgánov. Aj vyššie územné celky kontrolovali úroveň poskytovania sociálnej služby, no od roku 2018 sa zákon novelizoval a podľa niektorých zástupcov VÚC sa ich kompetencie prekrývali s kompetenciami ministerstva a obcí. To spôsobilo, že jednotlivé orgány si povinnosť kontrolovať zariadenia medzi sebou presúvali, resp. nevedeli, v akom rozsahu majú kontrolu vykonávať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny po našom upozornení prisľúbilo zmenu legislatívy a precizovanie kontrolných právomocí.

O dalších zisteniach z prieskumu budem čoskoro informovať v správe, ktorú zverejním na webe kancelárie.
Zobraziť všetky